Sprawozdania za rok 2019

W roku 2019 łączna kwota darowizn przekazanych przez Darczyńców na konto Fundacji Moyo4children wyniosła 92 176,75 zł. Pieniądze z darowizn zostały przekazane na naukę, oświatę, edukację i wychowanie podopiecznych ośrodka w Kathonzwenii oraz na pomoc społeczną dzieciom z ośrodka, ponieważ znajdują się one w trudnej sytuacji życiowej, w związku z czym wspieramy ich rozwój poprzez wyrównanie szans społecznych.

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego 2019

1. Nazwa Fundacji:
FUNDACJA MOYO4CHILDREN
siedziba: Witkowo
adres:  ul. Park Kościuszki 18, 62-230 Witkowo
nr KRS: 0000696447
nr REGON: 368379767
nr NIP: 7842508317
Celem Fundacji jest działalność społeczna polegająca na wspieraniu dzieci osieroconych, dzieci z rodzin
patologicznych w zakresie wspierania procesu edukacji oraz zapewnienia godnych warunków bytowania w miejscu
zamieszkania.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. wspierania edukacji dzieci w kraju i za granicą,
b. organizowanie miejsca nauki i mieszkania dzieci objętych opieką fundacji,
c. organizację form wypoczynku dzieciom objętym opieką fundacji,
d. organizowanie występów, wystaw szczególnie uzdolnionych dzieci w kraju i za granicą,
e. organizację wsparcia nauczania poza szkołą,
f. fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.
Załączniki:
Posted in o nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *