Sprawozdanie finansowe za rok 2021

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 ROK
FUNDACJA MOYO4CHILDREN
1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie,
ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji
i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz
wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla
każdej kategorii.
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących,
a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa – 175.324,55 zł:
Fundacja nie posiada na stanie aktywów trwałych.
Na aktywa obrotowe składają się:
 środki pieniężne w formie gotówki w kasie i na rachunku bankowym: 175.277,61 zł
 należność od członka Zarządu Fundacji: 46,94 zł
Pasywa – 175.324,55 zł:
Na fundusz własny składa się:
 fundusz założycielski fundacji: 2.000,00 zł
 zysk z lat poprzednich: 84.368,16 zł
2017 rok: 2.272,78 zł
2018 rok: 15.546,85 zł
2019 rok: 29.363,16 zł
2020 rok: 37.185,37 zł
 zysk z roku bieżącego: 88.476,39 zł
Na zobowiązania i rezerwy składają się zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawcy: 480,00 zł.

SPRAWOZDANIE 2021

Posted in Wsparli nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *